Новости

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS LINNAPEA KÄSKKIRI 112 11. декабря sergei


Kohtla-Järve linna hallatavate hariduse-, kultuuri-

ja spordiasutuste töö korraldamine seoses täiendavate

nakkushaiguse COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korralduse nr 440 „Vabariigi Valitsus 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“, Haridus- ja Teadusministeeriumi 10. detsembri 2020. a „Juhiste distantsõppe korraldamise“, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 50 lõike 1 punkti 3 alusel ning arvestades koroonaviirusesse COVID-19 nakatumiste pidevat suurenemist linnapea

o t s u s t a b:

 1. Suunata linna hallatavad üldhariduskoolid distantsõppele alates  14. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Üldhariduskoolidel võimaluse korral korraldada  kontaktõpet  erituge ja tõhustatud tuge vajavatele õpilastele ja läbi viia  konsultatsioone individuaalselt.
 2. Koolijuhtidel tagada distantsõppe ajaks kooli töötajatele võimalus kasutada kooliruume ja vajalike tehnoloogilisi vahendeid (arvutid jms) õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
 3. Tagada õpilaste toitlustamist toidupakkidena.
 4. Alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) viia üle distantsvormile noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Vajaduse korral lubada individuaaltegevus ja –õpe.
 5. Alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) keelata ära sportimine ja treenimine avalikes siseruumides.
 6. Keelata alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi, Kohtla-Järve Keskraamatukogu ja muude näitusasutuste külastamine.

Käskkiri teha teatavaks kõikidele asutustele elektroonilisel teel. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele  haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ljudmila Jantšenko

linnapea       

Kohtla-Järve linna hallatavate hariduse-, kultuuri-

ja spordiasutuste töö korraldamine seoses täiendavate

nakkushaiguse COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korralduse nr 440 „Vabariigi Valitsus 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“, Haridus- ja Teadusministeeriumi 10. detsembri 2020. a „Juhiste distantsõppe korraldamise“, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 50 lõike 1 punkti 3 alusel ning arvestades koroonaviirusesse COVID-19 nakatumiste pidevat suurenemist linnapea

o t s u s t a b:

 1. Suunata linna hallatavad üldhariduskoolid distantsõppele alates  14. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Üldhariduskoolidel võimaluse korral korraldada  kontaktõpet  erituge ja tõhustatud tuge vajavatele õpilastele ja läbi viia  konsultatsioone individuaalselt.
 2. Koolijuhtidel tagada distantsõppe ajaks kooli töötajatele võimalus kasutada kooliruume ja vajalike tehnoloogilisi vahendeid (arvutid jms) õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
 3. Tagada õpilaste toitlustamist toidupakkidena.
 4. Alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) viia üle distantsvormile noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Vajaduse korral lubada individuaaltegevus ja –õpe.
 5. Alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) keelata ära sportimine ja treenimine avalikes siseruumides.
 6. Keelata alates 12. detsembrist 2020. a kuni 03. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi, Kohtla-Järve Keskraamatukogu ja muude näitusasutuste külastamine.

Käskkiri teha teatavaks kõikidele asutustele elektroonilisel teel. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele  haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Ljudmila Jantšenko

linnapea